Bảng nhu cầu hàng mẫu miễn phí vật liệu mài siêu cứng CBN/DIA
Tên hàng mẫu:
Phạm vi sử dụng hàng mẫu: Linh kiện gia công:
có chất kết dính:
Thương hiệu và nhãn hiệu hiện dùng: Kích thước hạt hiện dùng:
Nhãn hiệu yêu cầu: Kích thước hạt yêu cầu:
Lượng mẫu yêu cầu (cara): Lượng sử dụng hàng tháng (cara):

TOP