Bảo vệ môi trường

Được phát hành: 2021-07-14 Nhà xuất bản: Funik

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn thế giới và toàn xã hội. Mỗi doanh nghiệp đều có trách nhiệm nỗ lực để giảm thiểu chịu ảnh hưởng của môi trường. Thiết lập và thực hiện một hệ thống quản lý môi trường để giảm thiểu phát sinh chất thải ô nhiễm, thúc đẩy tái chế chất thải và tiết kiệm năng lượng là những nhu cầu để thực hiện các trách nhiệm xã hội.

Từ khi Funik lần đầu tiên đạt chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO14001 vào năm 2006 đến nay, tiếp tục nâng cao nhận thức của nhân viên về việc tuân thủ quy định môi trường và ý tưởng duy trì phát triển bền vững. Không ngừng thúc đẩy công tác quản lý môi trường của doanh nghiệp, đẩy mạnh nguồn tài nguyên và tiết kiệm tài nguyên, thực hiện việc sử dụng hợp lý tài nguyên đó. Thúc đẩy hiệu quả sự phát triển cân đối của hoạt động và môi trường của công ty, làm cho công ty hướng tới con đường phát triển lâu dài và lành tính.

 

TOP