Bảo vệ quyền riêng tư

Được phát hành: 2020-08-12 Nhà xuất bản: Funik

Trang web của chúng tôi (“Trang web này”) do Công ty TNHH vật liệu siêu cứng Funik(“Công ty tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) đại diện cho chúng tôi và các công ty con hay chi nhánh của chúng tôi. Công ty thành lập tại Trung Quốc, mã số của công ty là 91410000271737776B, vị trí thành lập văn phòng tại số 16, hố Đông Thanh, khu phát triển ngành nghề kỹ thuật công nghệ cao mới thành phố Trịnh Châu. Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn đồng thời tôn trọng quy định bảo vệ dữ liệu của bạn và những quy định pháp luật liên quan khác.

Quyền riêng tư này quy định về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp trên trang web như thế nào. Tiếp theo mời đọc kỹ quyền riêng tư.

CậP NHậT

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật tuyên bố về quyền riêng tư này để đảm bảo rằng nó phù hợp với các yêu cầu pháp luật và phương thức kinh doanh của chúng tôi, đồng thời công bố toàn bộ cập nhật trên trang web này. Đề nghị định kỳ kiểm tra những trang này xem để có được phiên bản mới nhất của quyền riêng tư. Nếu chúng tôi có sự thay đổi lớn nào về quyền riêng tư, chúng tôi sẽ dùng phương thức thông báo qua web hoặc email để thông báo cho bạn. Quyền riêng tư này gần đây được cập nhật 1 lần vào ngày 15 tháng 5 năm 2020.

TRANG WEB CủA BÊN THứ 3

Có thể bạn sẽ phát hiện ra có chất kết dính bên ngoài của trang web bên thứ 3 ở trang web này. Quyền riêng tư này không thích hợp dùnh cho tình trạng bạn sử dụng trang web của bên thứ 3.

CHÚNG TÔI THU THậP NHữNG Dữ LIệU CủA AI VÀ KHI NÀO CHÚNG TÔI Sử DụNG CHÚNG?

Ở phần này, bạn có thể hiểu nhiều hơn về những thông tin có liên quan dưới đây:
•Loại dữ liệu cá nhân chúng tôi thu nhập
•Khi nào chúng tôi tập hợp dữ liệu cá nhân
•Khi nào chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân
•Căn cứ pháp luật sử dụng dữ liệu cá nhân

Khi nào chúng tôi tập hợp dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là tất cả thông tin có thể nhận dạng một người tự nhiên bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là thông qua việc đối chiếu mã số thân phận hoặc các đặc điểm cơ thể, sinh lý, tâm lý, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của họ. Khi 1 dữ liệu nào đó cho phép bất kỳ ai có chất kết dính thông tin đến một phương tiện truyền thông cụ thể, cho dù là người hoặc chủ thể nắm giữ dữ liệu cũng không thể thực hiện các có chất kết dính đó, đây được coi là dữ liệu cá nhân.

Nếu bạn đăng ký hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ tổng hợp và thu thập dữ liệu cá nhân của bạn.

Mục tiêu của trang web này không bao gồm trẻ em, chúng tôi không muốn thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em.

Nếu bạn sử dụng trang “liên lạc với chúng tôi” ở trang web này để liên lạc với chúng tôi
•Nếu bạn sử dụng lời mời dùng thử trang web này và phản hồi trực tuyến để liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ gia công dữ liệu cá nhân của bạn để suy xét và trả lời những tư vấn này.
•Dữ liệu cá nhân có liên quan mà chúng tôi gia công cho việc này chính là thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, ví dụ tên của bạn, phương thức liên lạc (email, địa chỉ và số điện thoại…vv) và nội dung tư vấn.
•Nguồn gốc dữ liệu cá nhân của bạn chính là của bản thân bạn, nhưng khi cần tư vấn trả lời bạn, chúng tôi cũng sẽ thêm dữ liệu cá nhân trong nội bộ.

Nếu bạn tham gia truyền thông tiếp thị

•Nếu bạn tham gia truyền thông tiếp thị, chúng tôi sẽ tiến hành gia công dữ liệu cá nhân của bạn để đáp ứng nhu cầu này. Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để khi cần nhắc nhở bạn thông qua email.
•Dữ liệu cá nhân có liên quan mà chúng tôi gia công là do bạn cung cấp cho chúng tôi, ví dụ như tên của bạn và phương thức liên hệ.
•Nguồn gốc dữ liệu cá nhân của bạn là của bạn.

Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu tổng hợp cho một số mục đích, ví dụ như thống kê hoặc dữ liệu nhân khẩu. Dữ liệu tổng hợp có thể đến từ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng theo pháp luật quy định nó không được coi là dữ liệu cá nhân, bởi vì dữ liệu này không trực tiếp hoặc gián tiếp để lộ thân phận của bạn. Ví dụ, chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu sử dụng của bạn để tính tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập vào một chức năng trang web cụ thể. Có điều, nếu chúng tôi kết hợp hoặc liên hệ dữ liệu tổng hợp với dữ liệu cá nhân của bạn, để nó có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác nhận thân phận của bạn.Chúng tôi sẽ coi những dữ liệu kết hợp này là dữ liệu cá nhân và sẽ sử dụng chúng theo bản tuyên bố về quyền riêng tư.

Chúng tôi không thu thập danh mục dữ liệu cá nhân đặc biệt của bạn (bao gồm chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng triết học, thông tin về đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, tư cách thành viên bang hội và thông tin về sức khỏe, di truyền và dữ liệu sinh trắc học của bạn). Chúng tôi cũng không thu thập những tin tức có liên quan đến định tội hình sự và phạm tội hình sự.

Căn cứ pháp luật sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi chủ thu thập sử dụng và chia sẻ những dữ liệu cá nhân của bạn àm chúng tôi chắc chắn rằng việc thu thập, sử dụng và chia sẻ này phù hợp pháp luật.

•Chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện ký kết hợp đồng với bạn; và/hoặc
•Chúng tôi là 1 tổ chức kinh doanh, chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Bất luận thế nào, chúng tôi sẽ luôn gia công thông tin của bạn một cách hợp lý, tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Bạn cũng có quyền phản đối việc gia công dữ liệu đó theo tuyên bố về quyền hợp pháp trong phần sau. và/hoặc
•Chúng tôi cần sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định có liên quan của chúng tôi; và/hoặc
•Bạn đồng ý rằng chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một hoạt động cụ thể.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, để:
•Suy xét và trả lời tư vấn mà bạn đưa ra ở trang “liên lạc với chúng tôi” của trang web này.
•Gửi cho bạn thông tin thúc đẩy khách hàng
•Quản lý trang web của chúng tôi và cải thiện trải nghiệm dùng thử của bạn.

Căn cứ pháp luật sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn:
•Thực hiện hợp đồng
•Được sự đồng ý
•Quyền lợi hợp pháp

Căn cứ pháp luật về quyền lợi hợp pháp
•Quản lý nghiệp vụ của chúng tôi
•Đảm bảo vận hành kinh doanh có hiệu quả của trang web này
•Đảm bảo rằng nội dung của trang web này được trình bày cho bạn hoặc máy tính của bạn một cách hiệu quả nhất
•Nếu bạn xem hoặc download thông tin ở trang web này, chúng tôi sẽ theo dõi những lượt truy cập này để có được thông tin về tần suất truy cập vào các phần khác nhau của trang web.

Nếu bạn muốn hiểu nhiều hơn những thông tin căn cứ pháp luật có liên quan đến việc chúng tôi gia công dữ liệu cá nhân của bạn, mời liên lạc với chúng tôi.

CHIA Sẻ Dữ LIệU CÁ NHÂN VớI NGƯờI KHÁC

Ở bộ phận này, bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn thông tin có liên quan đến việc chúng tôi dựa vào phương thức dưới đây để chia sẻ dữ liệu cá nhân như thế nào:
•Ởnội bộ công ty
•Giúp đỡ chúng tôi cung cấp sản phẩm cho bên thứ 3; và
•Các tổ chức chính phủ và và các cơ quan, thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn theo những cách và mục đích sau:
•Trong nội bộ tập đoàn, để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc để quản lý doanh nghiệp của chúng tôi, bạn phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của mình;
•Tiết lộ cho các bên thứ ba, những người giúp chúng tôi quản lý doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ;
•Chia sẻ dữ liệu cá nhân với các tổ chức và cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật và cơ quan quản lý (có thể bao gồm Văn phòng Ủy viên Thông tin) để tuân thủ tất cả các quy định pháp luật, quy định hiện hành, cũng như các yêu cầu thực thi pháp luật, quy định và các cơ quan chính phủ khác;
•Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu phi cá nhân tổng hợp và thống kê liên quan đến khách truy cập vào trang web này với các đối tác, chi nhánh hoặc nhà quảng cáo của chúng tôi.

Khi được áp dụng, các bên thứ ba ở trên đồng ý tuân thủ các hạn chế bảo mật đồng thời sử dụng tất cả dữ liệu cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với họ hoặc chúng tôi thu thập thay mặt cho cho công ty để thu thập toàn bô dữ liệu cá nhân phục vụ cho mục đích duy nhất là cung cấp hợp đồng.

Nếu trong tương lai công ty chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc tài sản hoặc một phần của công ty của chúng tôi cho bên thứ ba, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin có liên quan hoặc tài sản của doanh nghiệp cho người mua bên thứ ba thực tế hoặc người có tiềm năng.

Giải thích nhiều hơn về vấn đề có liên quan đến tiếp thị trực tiếp

Trong phần này, bạn có thể tìm hiểu thêm về các thông tin liên quan sau đây:
•Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân như thế nàođể giúp bạn hiểu các sản phẩm và dịch vụ mới nhất của chúng tôi?
•Bạn quản lý tiếp thị của bạn như thế nào cho tốt?

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân như thế nào để giúp bạn hiểu các sản phẩm và dịch vụ mới nhất của chúng tôi?

Nếu bạn đăng ký đẩy đăng ký người dùng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để giúp bạn hiểu các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm. Các thao tác này sẽ được hoàn thành bằng email. Chúng tôi sẽ tôn trọng sở thích của bạn về cách bạn mong muốn chúng tôi quản lý các sở thích hoạt động tiếp thị liên quan đến bạn như thế nào cho tốt

Bạn quản lý tiếp thị của bạn như thế nào cho tốt?

Bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo chắc chắn rằng bạn có thể quyết định cách chúng tôi quản lý các hoạt động tiếp thị liên quan đến bạn:
•Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để hạn chế tiếp thị trực tiếp ở mức hợp lý, thỏa đáng và chỉ gửi cho bạn thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm hoặc có liên quan đến bạn; và
•Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng tiếp thị trực tiếp bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi. Vui lòng nói rõ bạn muốn chúng tôi dừng tất cả các hình thức tiếp thị hay chỉ một số loại tiếp thị nào đó.

Chúng tôi khuyên bạn nên định kỳ kiểm tra xem lại điều khoản về quyền riêng tư và thiết lập ưu tiên này cũng như các thiết lập trong tài khoản của bạn.

Chuyển dữ liệu cá nhân trong phạm vi toàn cầu

Trong phần này, bạn có thể tìm hiểu thêm về các thông tin liên quan sau đây:
•Chúng tôi trở thành một công ty đa quốc gia là vận hành kinh doanh thế nào và chuyển dữ liệu trong phạm vi toàn cầu như thế nào?
•Các chính sách về quyền riêng tư chúng tôi hiện có để gia công chuyển dữ liệu toàn cầu.

Phạm vi kinh doanh của chúng tôi bao gồm khắp toàn cầu. Theo đó, tùy thuộc vào các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu khác nhau, dữ liệu cá nhân của bạn cũng có thể được chuyển hoặc lưu trữ đến các quốc gia bên ngoài Trung Quốc, bao gồm Hoa Kỳ, Châu Âu và Đông Nam Á,vv.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo việc chuyển dữ liệu cá nhân tuân thủ luật pháp hiện hành, đồng thời được quản lý cẩn thận để bảo vệ quyền riêng tư và các quyền khác của bạn. Hơn nữa những chuyển khoản này chỉ được giới hạn ở những quốc gia được coi là có sự bảo vệ pháp lý tốt hoặc chúng tôi tin rằng có thể cung cấp các phương pháp thay thế để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Cuối cùng:
•Chúng tôi đảm bảo rằng việc chuyển dữ liệu trong tập đoàn sẽ được ràng buộc bởi các hiệp nghị được nhập bởi các thành viên trong nhóm. Các hiệp nghị này sẽ dùng hình thức ký hợp đồng để yêu cầu các thành viên đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được bảo vệ đầy đủ và đáng tin cậy trong quá trình chuyển trong nội bộ tập đoàn.
•Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài tập đoàn hoặc chuyển cho bên thứ ba giúp chúng tôi cung cấp sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu họ cung cấp cam kết hợp đồng để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn. hoặc là
•Khi cơ quan chấp pháp hoặc cơ quan quản lý yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ nghiệm chứng kỹ lưỡng các yêu cầu này trước khi tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Bạn có quyền liên hệ với chúng tôi để có thêm các biện pháp phòng ngừa mà chúng tôi đã thiết lập để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ hoàn toàn khi được chuyển trong các trường hợp nói trên. (bao gồm các bản sao của các cam kết hợp đồng có liên quan)

Chúng tôi bảo vệ và lưu trữ tin tức của bạn như thế nào?

Sự an toàn

Chúng tôi đã thực hiện và duy trì các biện pháp, chính sách và quy trình bảo mật kỹ thuật và tổ chức hợp lý phù hợp với tính chất của thông tin liên quan, để giảm nguy cơ thiệt hại do tai nạn, tổn thất ngoài ý muốn hoặc tiết lộ trái phép hoặc truy cập nguy hiểm vào những thông tin này.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn

Như đã nêu trong tuyên bố về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian yêu cầu căn cứ theo mục đích thu thập dữ liệu. Khi chúng tôi không cần sử dụng thông tin của bạn, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng nó được gia công một cách an toàn. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn, ví dụ: khi các yêu cầu pháp lý, quy định, thuế vụ và kế toán yêu cầu phải làm như vậy.

Trong một số trường hợp đặc biệt nhất định, chúng tôi có thể lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời gian dài hơn để bạn có thể gửi khiếu nại hoặc phản đối, hoặc chúng tôi có lý do để tin rằng có thể sẽ xuất hiện một vụ kiện liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn hoặc ghi lại chính xác các giao dịch của bạn với công ty.

Quyền pháp lý liên quan để giúp quản lý quyền riêng tư của bạn

Theo một số quyền miễn trừ nhất định và trong một số trường hợp, dựa trên các hoạt động gia công đang tiến hành của chúng tôi, bạn có một số quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân của mình.

Truy cập dữ liệu cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ và bạn có quyền được thông báo: (1) nguồn dữ liệu cá nhân của bạn; (b) mục đích, cơ sở pháp lý và phương pháp gia công; (c) dữ liệu danh tính của người kiểm soát và (d) chủ đề hoặc danh mục chủ đề mà dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển hoặc có thể được chuyển.

Sửa đổi / xóa dữ liệu cá nhân

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa dữ liệu cá nhân không chính xác. Chúng tôi có thể xác minh tính chính xác của dữ liệu cá nhân đó trước khi sửa đổi.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:
•Mục đích của việc thu thập những dữ liệu này không còn hiệu lực; hoặc
•Bạn đã rút (dựa trên gia công dữ liệu ban đầu) sự cho phép của bạn; hoặc
•Từ chối dựa trên các quyền hợp lệ; hoặc
•phương pháp gia công dữ liệu bất hợp pháp hoặc
•Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của công ty.

Khi chúng tôi phải gia công dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích dưới đây, chúng tôi có thể không tuân thủ yêu cầu xóa dữ liệu của bạn

•Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý; hoặc
•Nộp đơn, tiến hành hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý

Hạn chế quyền gia công dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế dữ liệu cá nhân của bạn chỉ trong các trường hợp sau:
•Hạn chế tính chính xác của những dữ liệu này khi bị chất vấn, để chúng tôi có thể xác minh tính chính xác của dữ liệu đó; hoặc
•Phương thức gia công bất hợp pháp, nhưng bạn không muốn xóa dữ liệu này; hoặc
•Mục đích của việc thu thập dữ liệu này không còn hiệu lực, nhưng chúng tôi vẫn cần dữ liệu này để nộp, tiến hành hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc
•Bạn đã thực hiện quyền phản đối của mình và đang chờ xác minh cơ sở áp đảo

Trong các trường hợp sau, chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn sau khi bạn yêu cầu hạn chế:
•Chúng tôi được bạn cho phép; hoặc
•Để nộp, thực hiện hoặc bảo vệ một yêu cầu pháp lý; hoặc
•Để bảo vệ quyền của một cá nhân tự nhiên hoặc pháp nhân khác

Quyền chuyển dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn ở định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng, có thể đọc bằng máy hoặc bạn có thể yêu cầu dữ liệu đó được chuyển trực tiếp sang bộ điều khiển dữ liệu khác, nhưng cả hai trường hợp này đều phải có đủ các điều kiện sau làm tiền đề:
•gia công dữ liệu được lấy với sự cho phép của bạn hoặc theo hợp đồng đã ký với bạn; và
•gia công dữ liệu được hoàn thành bằng phương pháp tự động.

Quyền phản đối việc gia công dữ liệu cá nhân của bạn

Nếu bạn cho rằng tầm quan trọng về các quyền tự do cơ bản của bạn cao hơn quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi, bạn có thể phản đối bất cứ gia công dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi sử dụng quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi làm cơ sở pháp lý để tiến hành gia công.

Nếu bạn đưa ra sự phản đối, chúng tôi còn có một cơ hội khác để chứng tỏ rằng chúng tôi có các quyền pháp lý mạnh mẽ áp đảo các quyền và tự do của bạn.

Phản đối quyền chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp như thế nào?

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi thay đổi phương thức mà chúng tôi liên hệ với bạn cho các mục đích tiếp thị.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi không chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba không liên quan để tiếp thị trực tiếp hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác.

Quyền có được các bản sao phòng ngừa dữ liệu cá nhân bị chuyển dữ liệu ra nước ngoài

Bạn có thể yêu cầu một bản sao hoặc tham chiếu các biện pháp phòng ngừa có liên quan khi dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển ra bên ngoài Trung Quốc.

Chúng tôi có thể biên soạn các thỏa thuận chuyển dữ liệu để bảo vệ các điều khoản thương mại.

Quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan quản lý địa phương của bạn

Nếu bạn lo ngại về phương thức chúng tôi gia công dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có quyền gửi khiếu nại với cơ quan quản lý địa phương.

Mặc dù bạn có quyền liên hệ với cơ quan quản lý địa phương bất cứ lúc nào, chúng tôi vẫn hy vọng rằng bạn sẽ cố gắng liên lạc với chúng tôi để giải quyết vấn đề trước.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào nêu ở trên, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cho mục đích bảo mật hoặc chứng minh thân phận của bạn, đặc biệt là trước khi tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền tính phí hợp pháp, ví dụ khi yêu cầu của bạn rõ ràng không có cơ sở hoặc quá thường xuyên.

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi. Theo luật pháp và các cân nhắc hợp lý khác, chúng tôi sẽ hợp tác với yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt hoặc thông báo cho bạn nếu chúng tôi cần thêm thông tin để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Chúng tôi có thể không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn, ví dụ, nếu yêu cầu của bạn ảnh hưởng đến nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi với người khác hoặc nếu chúng tôi có quyền gia công yêu cầu của bạn theo những cách khác

Liên hệ với chúng tôi

Đối với tất cả các vấn đề gây ra bởi tuyên bố về quyền riêng tư này, phương thức chủ yếu là liên hệ với đội ngũ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Bạn có thể liên hệ với đội ngũ bảo vệ dữ liệu theo các cách sau:
Email: service@funik.com

Địa chỉ gửi thư: Số 16, đường Đông Thanh, khu phát triển công nghiệp công nghệ cao thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại nào về việc chúng tôi tuân thủ tuyên bố về quyền riêng tư này hoặc thông tin chúng tôi có về bạn, hoặc nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình, chúng tôi kiến nghị bạn nên liên hệ trước với đội ngũ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ điều tra và cố gắng giải quyết các khiếu nại và tranh chấp trong phạm vi thời gian được quy định bởi các quy định bảo vệ dữ liệu và cố gắng tôn trọng mong muốn của bạn để thực hiện các quyền của mình càng sớm càng tốt.

Liên hệ với bộ phận kiểm soát bảo vệ dữ liệu của bạn

Bạn có quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu tại địa phương của bạn bất cứ lúc nào (nghĩa là cơ quan giám sát nơi bạn thường sống, làm việc hoặc nơi xảy ra vi phạm). Chúng tôi kiến nghị bạn nên liên lạc trước với chúng tôi để giải quyết mọi vấn đề trước khi liên hệ với cơ quan quản lý địa phương của bạn

Trang trước:không

TOP