Bảo vệ sức khỏe

Được phát hành: 2021-07-14 Nhà xuất bản: Funik

Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp có ảnh hưởng lớn đến tiềm năng phát triển kinh tế và xã hội. Sự an toàn và sức khỏe của nhân viên cần được coi trọng, quan tâm và bảo đảm. Đây là một trong những dấu hiệu quan trọng mà các doanh nghiệp hiện đại thiết lập một hệ thống quản lý khoa học, cũng là cơ sở toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới, và là nền móng để tham gia thương mại quốc tế.

Năm 2006, Funik lần đầu tiên thông qua chứng nhận hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS18001. Cho đến nay, hãng đã thiết lập một hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn lao động khoa học, có hệ thống và trình tự và đang tiếp tục hoàn thiện nó. Công ty luôn lấy sự an toàn và sức khỏe của nhân viên làm trọng tâm, không ngừng tối ưu hóa hệ thống quản lý, cải thiện hiệu suất quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của công ty, kiểm soát và giảm rủi ro an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, nâng cao trình độ quản lý toàn diện của doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

 

TOP